Wat is die liberalisme? Met ’n kort verwysing na Steve Hofmeyr

RA-saak ‘n voorbeeld van uitvoerende inmenging
Januarie 17, 2014
Profiel van die swart Afrikaanssprekende gemeenskap: ’n Verkennende studie
Januarie 28, 2014

deur Danie Goosen

Daar word dikwels gesê dat die liberalisme een van die grootste ideologiese gevare vir Afrikaners inhou. Maar wat word hiermee bedoel?

Nou, alvorens misverstand alles beduiwel, wil ek dit hier reg aan die begin so duidelik as moontlik stel. Ek stem met hierdie uitspraak saam. Trouens, dit kan nog sterker verwoord word:

Die liberalisme (en in die besonder sy hedendaagse variant, die neo-liberalisme) is die grootste ideologiese uitdaging waarvoor ons – maar ook talle ander kultuur-gemeenskappe dwarsoor die wêreld – te staan gekom het. Selfs ’n veel groter bedreiging as dinge soos vyandige state; die korporatiewe globalisme met sy dwang tot eenvormigheid; die verkrummeling van gemeenskapstrukture en die gevolglike verlies aan politieke inspraak in eie sake; die tirannie van politieke korrektheid en die selfveragting waaraan die intellektuele elites in die Westerse wêreld (maar ook onder Afrikaners) ly; die onvermoë om “nee” vir vreemdelinge te sê en grense tussen gemeenskappe, kulture en tradisies te respekteer; die druk waaronder die politieke lewe en ’n sin vir die goeie oordeel verkeer (onder meer vanweë die burokratisering van die alledaagse ervaring en die vertroue op die sogenaamde klas van eksperts), ensovoorts.

Uiteraard beteken dit nie dat die liberalisme van hierdie lys van “bedreiginge” geïsoleer kan word nie. Trouens, hierdie dinge – vyandige state, globalisme, verlies aan politieke deelname, ensovoorts – kan juis as ’n effek van die ideologiese liberalisme beskou word. As ons hulle egter wil begryp, moet die liberalisme ten grondslag daarvan verstaan word. Laasgenoemde verteenwoordig die dikwels onuitgesproke ideële agtergrond wat genoemde dinge aanmoedig en bevorder. Trouens, die liberalisme maak hierdie dinge moontlik.

Maar, en hieroor gaan die artikel, wat bedoel ons as ons van die liberalisme praat? Gebruik ons dié woord korrek wanneer ons dit dikwels kwistig rondgooi? Nog erger, is ons nie dikwels net so liberaal soos diegene wat ons graag van liberalisme beskuldig nie?

Wat is die liberalisme? In die gewone omgangstaal word die liberalisme dikwels verbind aan politieke dinge soos ’n konstitusionele regeringsorde en alles wat dit kenmerk: die verdeling van regeringsmagte, die oppergesag van die wet, ’n handves van menseregte, ensovoorts. Die meeste van hierdie dinge was egter reeds kenmerkend van die sogenaamde pre- en dikwels anti-liberale Middeleeue. As sodanig kan dit nie die wese van die liberalisme verteenwoordig nie. Daarvoor sal verder gesoek moet word.

Ons gaan hieronder uit van die standpunt dat die wese van die liberalisme blyk uit die spesifieke opvatting van die mens wat ten grondslag daarvan lê. Gemeet aan hierdie mensbeeld is die liberalisme ’n moderne verskynsel, want dit is eers in die moderne era dat die liberale opvatting van die mens na vore kon tree. Tydens die Klassieke wêreld van die Grieke en die Romeine, maar ook tydens die Christelike Middeleeue (’n tydperk wat glad nie so donker was as wat die liberale cliché lui nie) was die liberale mensbeeld onbekend. Waarna verwys ons?

Die wese van die liberale mensbeeld blyk uit twee vooronderstellings wat ten grondslag daarvan lê. Volgens die liberale opvatting is die mens eerstens van nature ’n vryswewende individu en nie ’n gemeenskapswese nie, en tweedens is die mens vry wanneer hy oor die keusevryheid beskik om sy lewe volgens sy eie individualistiese wil in te rig.

Geleerd geformuleer: die liberalisme word deur sowel ’n atomistiese as ’n voluntatiewe opvatting van die mens gekenmerk. Volgens die liberalisme kan die menslike toestand met ’n alleenstaande eiland vergelyk word waarop die individu (’n soort Robinson Crusoe) kan maak soos wat hy wil, solank hy nie – en dit is die tipiese kwalifikasie van die liberalisme – “andere” benadeel nie. (Die feit dat die liberalisme ander mensbeskouinge as die liberale lewenshoudinge minag, word daarmee gerieflikheidshalwe vergeet).

As ons die liberalisme wil verstaan, moet die implikasies van hierdie mensbeeld – ’n rewolusie in die geskiedenis van mensbeelde – behoorlik onder oë gekry word. Wat presies word daarmee bedoel? Indien ons nie hierdie vraag antwoord nie, loop ons die risiko om onder die slagspreuk dat ons antiliberaal is dieselfde mensbeeld te handhaaf.

Laasgenoemde gebeur juis dikwels in sogenaamde antiliberale kringe. Soos onder neokonserwatiewe politici en intellektuele in die Verenigde State. Alhoewel neokonserwatiewes in dié land dikwels ’n stryd teen die liberalisme voer, is ook hulle tot ’n individualistiese opvatting van die mens verbind. Ironies genoeg gee hulle daarmee juis kontinuïteit aan die liberalisme. Geen wonder dat die stryd tussen die twee groot politieke partye in die VS ’n mens dikwels met die gevoel laat dat hulle geen werklike alternatiewe vir mekaar bied nie. Vanweë hulle gedeelde mensbeskouing lyk die Demokratiese Party (die sogenaamde liberale party) en die Republikeinse Party (waar die meeste neokonserwatiewes hulself bevind) dikwels na spieëlbeelde van mekaar, kante van een en dieselfde dieperliggende ideologiese munt.

Ten minste die volgende kort opmerkings moet oor die liberale opvatting van die mens gemaak word. Hopelik sal iets van die wese van die liberalisme duideliker daaruit blyk:

1. Historiese oorspronge van die liberalisme

Die historiese oorspronge van die moderne individualisme kan na 17de eeuse figure soos Thomas Hobbes en John Locke teruggevoer word. Die liberale rewolusie wat Hobbes en Locke ingelei het, rus op die gedagte dat die mens van nature as ’n vryswewende individu verstaan moet word. Alvorens ek as mens dus as ’n lid van enige familie, dorp, stad, etnos of kultuur beskou kan word, is ek ’n individu. Hiervolgens behoort my veelheid van gemeenskapsbinding nie tot die wese van my as mens nie. Inteendeel, hierdie bindinge word deur die liberalisme is sekondêr tot my eie self beskou, ’n soort toevallige addendum tot wie ek eintlik is.

Kortom, as my verbintenis tot bepaalde gemeenskappe – my familie, my etnos, my kerk, ensovoorts – hoegenaamd iets oor myself as mens te vertel het, is dit dinge wat bloot ekstrinsiek tot my menswees behoort. Hulle is nie intrinsiek deel daarvan nie. Trouens, as ek my menswees wil verstaan, moet ek hierdie dinge van my afgooi.

As sodanig verskil die liberale mensbeeld van die Klassieke Griekse, Romeine en uiteindelik Christelik-Middeleeuse opvatting van die mens. Volgens laasgenoemde is ons as mense van nature gemeenskapswesens. Vanuit hierdie perspektief beskou, is my verskillende gemeenskapsbindinge daarom ook nie ’n toevallige – ekstrinsieke – toevoegsel tot my menswees nie. Inteendeel, hulle behoort intrinsiek tot wie en wat ek is. Die feit dat ek tot hierdie of daardie familie, dorp, stad of etnos behoort, vertel iets wesenlik omtrent myself as mens. My menswees bestaan nie in abstraksie daarvan (en dus in ’n soort gemeenskapsvrye sone) nie. Inteendeel, my menswees bestaan slegs in en deur hierdie gemeenskapsbindinge.

Indien hierdie bindinge dus misken word, word my menswees as sodanig daardeur misken.

Daarmee het die outyd natuurlik nie gesê dat ek met slegs een gemeenskapsbinding – soos byvoorbeeld die feit dat ek tot ’n bepaalde etnos of kultuurgemeenskap behoort – saamval nie. As mens word ek altyd weer deur ’n veelheid van sodanige bindinge gekenmerk. Maar hoeveel gemeenskapsbindinge ook al kenmerk, ek is nooit – soos in die liberale mensbeeld – daarsonder voor te stel nie. Ek bestaan in en deur my gemeenskappe.

2. Die liberale idee van vryheid

Die liberale mensbeskouing word deur ’n spesifieke opvatting van vryheid gekenmerk. Daarvolgens is ek vry wanneer ek oor die keusevryheid beskik om te handel soos ekself goeddink, en nie soos wat enige gemeenskap, tradisie of kultuur aan my voorskryf nie.

Laasgenoemde opvatting is vandag die mees gesaghebbende opvatting van vryheid. Nog meer, dié vryheidsopvatting word vandag – by grasie van die verlies aan alternatiewe – dikwels tot die ekstreme toe deurgevoer. Laasgenoemde blyk onder meer uit die feit dat selfs onvolwassenes vandag as vry geag word slegs wanneer hulleself (en nie bowe-individuele kragte soos die ouerlike gesag, die tradisionele skool, universiteit of kultuur nie) besluit hoe hulle opgevoed moet word, watter kurrikulum hulle op skool of universiteit moet volg, of watter dinge as reg/verkeerd, mooi/lelik of waar/vals beskou moet word. Onvolwassenes moet self oor hierdie dinge besluit.

Ten grondslag van hierdie vryheidsopvatting staan die idee dat die individu outonoom (en dus onafhanklik van enige ander gesag) oor homself kan besluit. In die proses word nagelaat om aan te toon dat die liberale vryheidsopvatting ’n pure fiksie is. Waarom? Omdat die liberale individu, in weerwil van sy pretensie om self te besluit, inderwaarheid deur ’n magdom liberale kragte voorgeskryf word wat om te doen en wat nie: dit is kragte soos die liberale staat, die liberale ekonomie, die liberale regswese, die liberale akademie, die liberale media, ensovoorts.

Kortom, daar word nagelaat om aan te toon dat die liberale vryheidsidee deur ’n verlammende kontradiksie gekenmerk word. Terwyl die outonome individu dink dat hy oor alles besluit, word hy deur ’n netwerk van liberale kragte – tot in die fynste detail rondom dinge soos lewenstyle, beroepskeuses, etiese voorkeure, hoogste waardes, godsdienstige oortuigings, ensovoorts – ingelig, bestuur, voorgelig, voorgeskryf.

Teenoor die liberale vryheidsopvatting staan die tradisionele vryheidsopvatting vanuit die ou wêreld. Daarvolgens is ek vry wanneer ek saam met my gemeenskapsgenote deelneem aan die verwesenliking van wat as die gemeenskaplike goed beskou word. Laasgenoemde vryheidsidee vooronderstel nie, soos in die liberalisme, dat daar ’n spanning is tussen my vryheid en wat die tradisie as ‘goed’ aan my as individu voorhou nie. Inteendeel, volgens die tradisionele opvatting is ek as individu eers vry wanneer ek juis in ooreenstemming lewe met wat deur die tradisie (familie, skool, universiteit, kerk, ensovoorts) as goed beskou word.

’n Tipiese voorbeeld hiervan kan in die ou republikeinse tradisie (waaronder ook onder Afrikaners in veral die vroeë Boererepublieke) opgespoor word. Republikeine is nie vry omdat hulle in die eerste plek self besluit oor hoe hulle hul lewe as individue wil inrig nie, maar omdat hulle op ’n gesamentlike grondslag (en op die “verhoë” van die eie gemeenskap, soos die eie parlement, die eie gemeenskapsraad, die eie stadsraad, die eie skool en universiteit, ensovoorts) deelneem aan die verwesenliking van wat hulle as die gemeenskaplike goed beskou. Laasgenoemde sluit onder meer dinge in soos ’n eie taal, kultuur en tradisie, asook die “waardes” wat deur laasgenoemde dinge oorgedra word (dit is dinge soos dapperheid, geregtigheid, waarheid en skoonheid).

Liberale woordvoerders, ook in Suid-Afrika, wat aanvoer dat die beroep op individuele regte ook vir ’n volk soos die Afrikaners voldoende is, verstaan glad nie bogenoemde republikeinse vryheidsidee nie. Trouens, die mensbeeld waarop die republikeinse gedagte rus, naamlik dat ons gemeenskapswesens is wat op ’n gesamentlike grondslag aan die openbare sake deelneem, val volledig buite hulle verwysingsraamwerk. ’n Blote beroep op regte – en die gevolglike juridifisering van die politieke lewe – is vir hulle voldoende.

Uiteraard beteken dit nie dat die tradisie die belangrikheid van “keusevryheid” ontken het nie. Maar die keusevryheid van die individu is altyd weer ondergeskik geag aan wat deur die tradisie as goed, waar en skoon beskou is. Trouens, ’n mens kan praat van ’n goeie wisselwerking tussen individu en gemeenskap in die outyd: Sonder die gemeenskap was die individu nie moontlik nie, maar die gemeenskap is op sy beurt ook hernieu deur die skeppingskrag en ondernemingsgees van die individu.

Alhoewel die liberale vryheidsopvatting vandag dominant is, is die tradisionele vryheidsopvatting orals aanwesig waar protes teen die hegemonie van die bestaande orde aangeteken word; waar nuwe vorme van gemeenskaplike deelname, inspraak en saamwees opgesoek word; waar die strewe na die gemeenskaplike goed wakker gehou word. Sowel onder sogenaamde “linkse” as “regse” populistiese groeperinge kan dit raakgesien word.

3. Liberalisme en die moderne territoriale staat

Omdat die artikel nou reeds te lank is, sluit ons met ’n laaste eienskap van die liberale mensbeeld. Dit hou met die politieke en ekonomiese orde verband wat deur dié mensbeeld vooronderstel word.

Geen ander politieke orde pas so by die liberale mensbeeld as die moderne territoriale staat nie. Trouens, die staat wat Hobbes en Locke, grondlêers van die moderne liberalisme, in die vooruitsig gestel het, was juis die moderne territoriale staat. Ons kan sê dat laasgenoemde “ontwerp” is om aan die behoeftes van die moderne individu te voldoen.

Waarom? Ten diepste is die moderne liberale staat in wese niks anders as ’n kontrak tussen vryswewende individue nie. Laasgenoemde kontrak het ten doel om die ruimte vir die individu te skep waarbinne hy, nou onder die beskerming van die almagtige staat, “vrygestel” word om sy lewe volgens sy eie individualistiese voorkeure in te rig.

Anders as wat dikwels gedink word, is dit daarom ook nie die individu wat die grootste historiese vyand van die territoriale staat is nie, maar eerder die gemeenskappe. Robert Nisbet het in sy onvergelyklike The Quest for Community die rede daarvoor gegee. Volgens Nisbet het die veelheid van gemeenskappe met hulle tussenliggende instellings (kerke, skole, dorpsrade, gilde, universiteite, ensovoorts) nog altyd in die pad van genoemde kontrak gestaan. Daarom moes hulle ook verwyder word.

Hoe het die liberale state te werk gegaan? Die antwoord daarop hou verband met die feit dat die state hulle onderskeie grondgebiede aan ’n soort kille en lewelose vorm van standaardisering onderwerp het. Ons kan ook sê dat die moderne state hulle onderskeie grondgebiede geometries ingedeel en so aan ’n abstrakte ruitpatroon onderwerp het. Waarom? Alhoewel dit ’n verwikkelde antwoord verg, hou dit verband met die feit dat die state met behulp van standaardisering daarvoor gesorg het dat die ruimte vir die individu vrygestel word waarbinne hy vrylik kon rondbeweeg. Kortom, in die geskiedenis van die moderne staat het standaardisering en individualisering hand aan hand geloop.

Alhoewel die proses van standaardisering om vanselfsprekende redes ook groot voordele gebring het, het gemeenskappe met hulle tradisies, tale en instellings in die pad daarvan gestaan. Daarom het die moderne liberale territoriale state ook uit hulle pad gegaan om die plekke en instellings van gemeenskappe te verwyder. Enigeen wat die geskiedenis van die territoriale state ken, sal weet dat dit presies is wat vanaf die 16de en 17de eeue in die moderne Europa gebeur het.

Kyk in hierdie verband na die wyse waarop die moderne liberale Engeland en Frankryk (vanaf die eerste dekades van die 16de eeu) ter wille van die standaardisering oorlog teen ’n groot hoeveelheid tale, kulture en tradisies binne hulle onderskeie grondgebiede aangeknoop het. In die proses het beide state onder meer van die meerderheidstale, naamlik Engels en Frans, gebruik gemaak om een standaard op alles af te dwing.

In Suid-Afrika voltrek dieselfde logika homself vandag. (Interessant dat apartheid-Suid-Afrika, anders as die territoriale state, juis die veelheid van tale erken het). In naam van ’n liberale verdraagsaamheid jeens die veelheid van tale (“elf amptelike tale”) word Engels op ’n bruut onverdraagsame wyse as instrument gebruik om ’n abstrakte eenvormigheid op alles af te dwing. Die staat se teoretiese pretensie om elf amptelike tale te hê, word deur die praktyk van radikale eentaligheid ontbloot vir wat dit is, naamlik ’n liberale pretensie van openheid.

Gepraat van die kontradiksies van die liberalisme! Terwyl dit voorgee om ruimtes van vryheid te wees, voer dit ’n verstikkende onverdraagsaamheid jeens die gemeenskappe by die agterdeur in. Alhoewel verskeie state intussen aan die hand van federale beginsels inderdaad ruimtes vir ’n veelheid van gemeenskappe geskep het (dink maar aan Switserland, Spanje, België en Kanada), gee die Suid-Afrikaanse staat min blyke daarvan dat hy dit begryp. Inteendeel, die proses van standaardisering (een taal, een ideologie, een gesentraliseerde gesagstruktuur, ensovoorts) gaan onverpoosd voort.

Geen ander ekonomiese orde pas egter ook so goed by die liberale mensbeeld as die hedendaagse globale ekonomiese orde nie. Soos met die territoriale state poog die globale ekonomiese orde om die geheel – nou die ganse internasionale orde – aan ’n eenvormige standaard te onderwerp. Waarom?

Net soos met die territoriale staat gaan dit vir die globale ekonomiese orde oor die ambisie om ’n soort abstrakte ruimte te skep waarbinne die individu en hulle goedere vrylik oor die grense van gemeenskappe, kulture en tradisies kan beweeg. Indien hier nog enige vorm van erkenning jeens laasgenoemde kragte opgesluit lê, gaan dit slegs oor die mate waarin dit binne die ekonomiese logika van die orde betrek en daaraan dienstig gestel kan word.

Anders as wat dikwels gesê word, verteenwoordig die staatlike liberalisme vanuit hierdie perspektief beoordeel nie ’n alternatief op die globale orde nie. As daar van ’n verskil sprake is, is dit slegs kwantitatief van aard: ruimtelik gesproke is dit veel groter as die territoriale state. Ten diepste deel hulle egter dieselfde wil tot standaardisering en vyandskap teen die veelheid van gemeenskappe.

4. Steve Hofmeyr as kontra-liberale krag

Bogenoemde opmerkings bring ons by Steve Hofmeyr. Nou, die private persoon is nie hier ter sake nie. In weerwil van die hedendaagse obsessie met die private lewe van sterre is laasgenoemde eintlik die mins interessante aspek van enige mens, Steve ingesluit. Trouens, net ’n wêreld wat deur verveling bedwelmd is, kan die private lewe van sterre boeiend vind.

Nee, ek wil eerder teen die agtergrond van bogenoemde opmerkings oor die liberalisme na die openbare Steve Hofmeyr verwys. Wat verteenwoordig Steve? My vermoede is dat die openbare aandag op die private die aandag aflei van ’n betekenisvolle openbare feit, naamlik dat Hofmeyr ’n belangrike – miskien selfs die heel belangrikste – kontra-liberale krag onder Afrikaners verteenwoordig. Waarna verwys ek?

Een van die boeiendste verskynsels in die politieke lewe vandag is die populistiese bewegings vanuit sowel “links” as “regs”. In verskeie Wes-Europese lande geniet hulle – tot groot ontsteltenis van die liberale establishment – reeds ’n beduidende deel van die kiesersteun. Gebore uit ’n diepe ontevredenheid met die liberale staat en die globale ekonomiese orde, maak talle populistiese groepe vandag juis vir groter vorme van deelname en inspraak in eie sake voorspraak.

In aansluiting by die uiteensetting hierbo, die nuwe populisme word gevoed deur antiliberale oortuigings, en in die besonder deur die idee dat die reduksie van ons as mense tot blote individue nie voldoende is nie. Ons is in die eerste plek gemeenskapswesens wat selfstandig oor ons eie sake wil besluit, lui sy boodskap.

Geen wonder dat die populisme so negatief deur die liberale establishment (en in die besonder deur liberale intellektuele, die “voorhoede” van die status quo) ontvang word nie. Laasgenoemde weet bykans instinktief (as hulle nog ’n instink het), dat die populisme ’n wesenlike gevaar vir hulle inhou. In die besonder daag die nuwe populisme die antropologiese, politieke en ekonomiese vooronderstellings van die orde uit. Kortom, dit stel ’n era anderkant liberale staat en ekonomie in die vooruitsig, ’n era waarin gemeenskappe tot hulle reg kan kom.

Steve Hofmeyr moet vanuit hierdie konteks verstaan word. Soos waarskynlik geen ander figuur onder Afrikaners nie versinnebeeld hy die wete dat ons as volk, kultuur-gemeenskap of groep deur die liberale orde met sy dwang tot standaardisering uitgesluit word; dat ons geen sinvolle inspraak in sake het wat vir ons van belang is nie; dat ons deur die bestaande ordes tot ’n posisie van radikale onmag gereduseer word;

En soos in die nuwe populistiese bewegings wêreldwyd besef Hofmeyr dat indien die eie gemeenskap nie by wyse van protes van homself laat hoor nie, die staatlike orde eenvoudig sy wil tot standaardisering roekeloos sal deurvoer. Teenoor die abstrakte wêreld van staat en ekonomie word daarom ook die partikuliere gemeenskap, die spesifieke plek, die besonder instelling geplaas. Deur hierdie dinge op te eis, kan die tirannieke abstraksie wat die ordes is, weggedruk en weer ruimtes vir kollektiewe vryhede oopgemaak word.

Kortom, ten grondslag van die populistiese Hofmeyr lê die gedagte dat gemeenskappe ruimtes sal moet oopmaak tussen die staat en die individu waar gemeenskappe ’n gemeenskaplike lewe kan voer; waar hulle selfstandig oor hulself kan besluit, en vanwaar hulle op ’n sinvolle wyse kontinuïteit aan hulself sal kan gee.

Geen wonder dat Hofmeyr met soveel agterdog deur die media bejeën word (of die aandag dikwels weg van die openbare sake na sy persoonlike lewe verplaas word) nie. In die populistiese kragte wat hy beliggaam, lê ’n enorme uitdaging vir die bestaande kontrak opgesluit.

In die hart van die argument teen die populisme staan die gedagte dat dit “onverdraagsaam” is (hoor wie praat!). In der waarheid word die populisme gevoed deur die gedagte van ’n plurale demokrasie waarin die veelheid erken en nie aan die verstikkende dwang tot eenvormigheid onderwerp word nie.

Laasgenoemde is ook van Hofmeyr waar. In weerwil van die dikwels moedswillige indruk wat van hom geskep word asof hy ’n soort onverdraagsame politiek voorstaan, word die “Hofmeyr-populisme” deur radikale demokratiese – of pluraal-demokratiese – impulse gemotiveer. In hierdie sin verteenwoordig hy ’n alternatief op sowel die era van apartheid as die bestaande liberale hegemonie.

Enigeen wat soek na alternatiewe op die liberale bedeling van vandag, moet in die populisme bemoedigende tekens van ’n alternatief raaksien. Dit is ook waar van Steve Hofmeyr en die populistiese kragte wat hy beliggaam.

 

0 Comments

 1. Chrisna Nel sê:

  Dinsdag 21 Januarie 2014

  Die ou spook van die liberalisme word deesdae weer gebruik om Afrikaners mee die skrik op die lyf te jaag, skryf Anton van Niekerk.

  Ons beleef opnuut ’n era waarin Afrikaners links en regs banggemaak word met die spook van die liberalisme. Tydens apartheid was die liberalisme, naas die kommunisme (die verskil tussen dié twee is geriefshalwe deur talle vernuftige apartheidsideoloë vergeet!), ’n geliefkoosde verwyt om te slinger na almal en alles wat gelyk het na ’n bedreiging vir die Afrikaner-hegemonie en, mitsdien, na die versteuring van die rassistiese samelewingsorde van die ou Suid-Afrika.

  Die stokflou liberalisme-spook word egter in ons dag opnuut uit die dood opgewek om Afrikaners wys te maak dat hierdie bose ideologie soos ’n vyfde kolonne ons kosbaarste geestesgoed bly infiltreer en ons vermoë om vry te kom van die nuwe Suid-Afrika, berekend ondermyn.

  Dit is teleurstellend om te sien dat niemand minder nie as Danie Goosen, voorsitter van die FAK en ’n hoogs bedrewe filosoof van Unisa, die jongste tenoor in die koor van liberalisme-beklaers geword het (sien sy rubriek “Wat is die liberalisme? Met ’n kort verwysing na Steve Hofmeyr” op http://www.praag.co.za). Goosen draai geen doekies om nie. Die liberalisme is “een van die grootste ideologiese gevare vir Afrikaners”. Dit is selfs ’n groter “bedreiging” as “euwels” soos korporatiewe globalisme, politieke korrektheid en, veral, “die onvermoë om nee te sê vir vreemdelinge en grense tussen gemeenskappe, tradisies en kulture te respekteer”.

  Tot die kern van die probleem met die liberalisme, as ons Goosen moet glo, behoort laasgenoemde se afstootlike mensbeeld. Die mens is volgens die liberalisme naamlik ’n “vryswewende individu” met slegs keusevryheid. Daarteenoor – u lees korrek – bepleit Goosen ’n vryheid “wat deur ’n gemeenskap, tradisie of kultuur aan ons voorgeskryf word” (my klem). Die liberalisme vereis van ons dat ons alle “bindinge” waaronder ons lewe – ’n gesin, ’n kerk, ’n kultuur – gewoon van ons moet “afgooi” en lewe soos totaal soewereine, atomisties afgeronde individue wat slegs na onsself luister.

  Nou sal dit ons pas om versigtig te wees vir enige “-isme”. ’n “-Isme” is ’n verabsolutering, en daarom altyd geneig om die kompleksiteit van die wêreld te maklik te vereenvoudig. Nie verniet nie bid Van Wyk Louw by geleentheid: “Bevry ons van die -ismes, Heer, dan sien ons dalk U wêreld weer.” Natuurlik is die liberalisme ’n politiek-filosofiese posisie wat nie onskuldig is nie en wat in die verlede meermale daartoe aanleiding gegee het dat sosiale praktyke geregverdig word wat moreel bedenklik is (byvoorbeeld ’n ongebreidelde kapitalisme sonder die aanvaarding van enige sosiale verantwoordelikheid deur diegene wat die meeste deur die vrye mark bevoordeel word).

  Maar ek meen ons moet darem ook versigtig wees om, in ’n ywer om baba bang te maak met die gogga van die liberalisme, die baba nie sommer met die badwater uit te gooi nie. Ter motivering, voer ek drie punte aan:

  Eerstens, die paradoks van iemand soos Goosen se artikel, is dat ’n liberale samelewing presies die voorwaarde is waarop hy in staat is om sy radikaal antiliberale standpunte te stel en te verdedig – sonder vrees dat hy “stilgemaak” sal word. En presies laasgenoemde is die verskil tussen Danie Goosen in die nuwe Suid-Afrika en Beyers Naudé in die ou Suid-Afrika. Onder apartheid het baie van ons weliswaar ook kritiek gelewer op die bestaande orde, maar niemand was ooit seker of en hoe lank dit geduld sou word nie. In die geval van die Beyers Naudés, Bram Fischers en Nelson Mandelas van hierdie wêreld is hul voortgesette kritiek inderwaarheid nie geduld nie en is hulle lank – in Fischer se geval permanent – stilgemaak. Ek hou nie van wat Goosen beweer nie, maar in ’n liberale samelewing moet ek hom altyd sy reg gun om te sê wat hy wil sê, en rus daar ’n morele plig op my of wie ook al wat met hom verskil, om dit te doen in terme van redenasies, en nie met geweld nie. Wat ook al negatief oor die liberale idee uit te wys is, en wat ook al die (baie) foute van die nuwe Suid-Afrika (en daar is baie): die liberalisme skep vir ons die ruimte om te wedywer vir beter en aanvaarde idees in die hoop en geloof dat die sterkste krag in hierdie wedywering die krag van die redelike redenasie sal wees.

  Wat geld vir Goosen as individu, geld net so in die tweede plek vir organisasies of instellings wat hulle beywer vir die “belange van Afrikaners” soos hulle dit sien. Dit is omdat daar tans, as gevolg van ons grondwet, ’n basies liberale samelewingsorde in ons land geld dat organisasies soos Solidariteit, AfriForum, Praag en die FAK hul aksies kan begin en hul belange kan bevorder. Kom ons onthou weer: in die ou antiliberale Suid-Afrika is organisasies wat hulle beywer het vir die lotgevalle van die meerderheid voor die voet verbied. In watter van die twee samelewings verkies ons om te woon? Weer: ek sê nie daarmee hoegenaamd dat alles in die nuwe Suid-Afrika in orde is en dat ons met die huidige regering tevrede moet wees nie. Die hoogste prys van die liberale demokrasie sal myns insiens juis wees as ons die huidige regering deur ’n beter een kan vervang. Maar dit is iets gans anders as om ons liberale grondwet – en dus ons liberaal-demokratiese samelewingsorde – deur ’n ander een te vervang!

  Dit bring my by my derde en laaste punt. Hoewel ek veel minder het aan die beweerde belang van die gemeenskapslewe vir die uitlewing en bevordering van menslike identiteit as Goosen, gun ek hom en sy geesgenote ten volle die reg om hulle daarvoor te beywer. My punt is dat niks in sy en sy geesgenote se pad staan om daardie strewe na te jaag binne die huidige liberale orde nie. Ek meen Goosen is verkeerd as hy beweer dat die liberalisme van ons vra om alle binding te versaak en van ons verwag om almal te probeer lewe as “vryswewende individue” wat geen gemeenskapsbande het nie. Dit is tog kennelik nie die waarheid nie. Die liberalisme ontken nie noodwendig die belang van die gemeenskap nie. Dit vra bloot dat, as volwasse mense tot gemeenskappe behoort en hulself daarin wil uitleef, dit die gevolg van individue se vrye keuse sal wees, en nie van dwang nie.

  Wys my die hedendaagse mens wat, met die besef van volle implikasies, werklik, soos Goosen beweer, sou verkies dat ’n gemeenskap fundamentele keuses namens hom uitoefen? Daar kan seker sulke mense wees, maar hulle vind die wêreld waarin ons hedendaags leef, veral ook as ons die tirannie van apartheid onthou, waarskynlik ’n baie moeilike plek om by aan te pas.

  Anton van Niekerk is professor in filosofie aan die Universiteit Stellenbosch.

 2. Chrisna Nel sê:

  Forum: Wagters op die mure van ‘liberalisme’ (Soos verskyn in Die Burger van Maandag 3 Februarie 2014)

  Is ons volwasse genoeg om ’n oop gesprek oor die liberalisme te voer? vra Danie Goosen.

  OM vandag ’n oop gesprek oor die hedendaagse liberalisme te voer is kennelik ’n moei­like uitdaging. Verskeie wagters op die mure voel hulself geroepe om dit by voorbaat met strategieë van verdagmakery te verongeluk.

  En wat anders dien hier as instrument van ver­dag­saaie­ry as die spook van apartheid?

  Anton van Niekerk se onlangse aanval in Die Burger (22.01) op my standpunt oor die liberalisme is ’n goeie voorbeeld. Reeds in sy eerste sinne lê Van Niekerk ’n verband tussen diegene wat krities oor die liberalisme is en apartheid.

  Niks kan egter verder verwyder van die waarheid wees nie. Vandag word wêreldwyd oor die liberalisme gesprekke gevoer. My eie standpunt sluit in menige opsigte by hierdie gesprekke aan.

  Suggereer Van Niekerk dat diegene wat aan hierdie gesprekke deelneem, apologete van apartheid is? So ’n suggestie is tog te gek vir woorde. Ek weet nie van ’n enkele internasionale figuur onder kritici van die liberalisme wat nie tegelyk krities oor apartheid is nie.

  Leopold Scholtz se antwoord in Die Burger (24.01) oor dieselfde tema en in die besonder sy voorstel om tussen verskillende vorme van die liberalisme te onderskei, is meer gebalanseerd. Trouens, dit help ons om ’n tree verder in die gesprek te gee.

  Op die voetspoor van Scholtz kan tussen die “liberalisme” en die “liberale” onderskei word. My kritiek het hoofsaaklik betrekking op eersgenoemde, en nie op die liberale nie. Maar waar lê die verskil? En hoe hou dit verband met die sentrale vraag in hierdie gesprek, naamlik die vraag na die hedendaagse lotgevalle van ons tradisies en gemeenskappe?

  Ter wille van die gesprek kan gesê word dat die liberale met openheid, ontvanklike denke, ’n sin vir die veelheid en die demokratiese verband hou. Daarom is dit ook geen wonder dat liberale ’n openheid jeens die veelheid van tradisies en gemeenskappe toon nie.

  ’n Goeie voorbeeld hiervan is liberale uit eie geledere. Hul politieke denke toon dikwels ’n sin vir die akkommodering van gemeenskappe. Prof. Dan Kriek, bekende politieke liberaal, is ’n voorbeeld hiervan. Onder leiding van onder andere Kriek het verskeie liberale denkers reeds in die sewentiger- en tagtigerjare die waarde van gemeenskappe (en die beginsel van kulturele outonomie) beklemtoon.

  Geen spanning kan hier tussen die liberale en die gedagte van gemeenskap opgespoor word nie.

  Met die liberalisme is dit anders gesteld. Ten grondslag aan laasgenoemde ideologie lê die werklikheidsvreemde gedagte dat die mens per definisie ’n enkelstaande individu is wat – onafhanklik van enige tradisie of gemeenskap – self oor sy of haar lotgevalle moet besluit. Watter produk ek koop, watter lewenstyl ek handhaaf, watter skool of universiteit ek bywoon, watter taal, kultuur of godsdiens ek aanhang – dit alles word ’n blote funksie van die keuse wat die individu self daaroor uitoefen.

  Laasgenoemde gaan vandag met tragiese gevolge vir ons tradisies en gemeenskappe gepaard. In plaas daarvan dat die individue by hul oorgelewerde wyshede aansluit, word hulle toenemend op die agtergrond gedwing.

  Ironies hiervan is dat dit ook met negatiewe gevolge vir die individu self gepaardgaan. Sonder aanknopingspunte by tradisies en gemeenskappe word die individu tot niks minder nie as ’n blote verbruiker gereduseer – iemand wat naarstig die verbruikerspatrone van ander individue probeer naboots. Van egte individualiteit kan hier geen sprake wees nie.

  As die veelheid van gemeenskappe en tradisies vandag nog lewende werklikhede is, is dit nie vanweë hul erkenning deur die liberalisme nie, maar ten spyte daarvan.

  In plaas daarvan dat Van Niekerk ’n liberale openheid jeens die veelheid van tradisies en gemeenskappe handhaaf, is sy betoog deurtrek van ’n afkeer van die aansprake van (veral die Afrikaanse) gemeenskap.

  Vreemd hiervan is dat Van Niekerk, terwyl hy self teen die bindinge van gemeenskappe beswaar maak, hom tog geroepe voel om hom aan die gesag van die almagtige staat te onderwerp. Laasgenoemde blyk uit talle uitsprake wat Van Niekerk oor die taalbeleid op Stellenbosch gemaak het. Afrikaans moet agter in die tou staan, sodat die Universiteit Stellenbosch die staat se gemeenskapsonverskillige (of is dit -vyandige?) projek kan dien.

  “ ’n Universiteit wat . . . sigself sien as primêr in diens van ’n bepaalde taal- of kultuurgroep, eerder as ’n nasionale (lees: staatlike) bate, toeganklik vir alle Suid-Afrikaners, speel met vuur,” waarsku Van Niekerk teen die gemeenskapsidioom. Daarmee bevestig hy die verband tussen die liberalisme en die staat waarop Robert Nisbet in sy beroemde boek, The Quest for Community, gewys het.

  Geen wonder dat Van Niekerk op hierdie punt met die ANC saamstem nie. Enige aandrang vanuit die gemeenskappe (en in die besonder vanuit Afrikaanse geledere) op sinvolle erkenning staan in spanning met die belange van die staat en in die besonder met die mag van ’n ongedifferensieerde meerderheid.

  Van Niekerk en die ANC staan daarmee haaks op dit wat tans in die demokratiese wêreld gebeur, waar die erkenning van die gemeenskappe ’n toets vir die volwassenheid van demokrasieë is.

  Is ons volwasse genoeg om ’n oop gesprek oor die liberalisme te voer? Scholtz se reaksie sê “ja”. Laat ons daaraan vashou.

  – Prof. Goosen is is voorsitter van die FAK.

Laat 'n boodskap

error: Content is protected !!