Deur Eugene Brink

Ondanks die impak wat die ANC se Nasionaal Demokratiese Revolusie (NDR) reeds in verskeie gestaltes op die land en sy gemeenskappe het, was daar tot dusver betreklik min, en slegs sydelings, aandag daaraan in akademiese, kerklike en mediakringe gegee. Kortom is dit ’n leerstelling wat die sosio-ekonomiese en maatskaplike “gelykmaking” van Suid-Afrika deur middel van ANC-inisiatiewe en -leiding bepleit. Gedagtig hieraan het die FAK op 20 April ’n konferensie aangebied wat deur akademici, kerklui en leiers uit die burgerlike samelewing bygewoon en toegespreek is.

Prof. André Duvenhage van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroom-kampus het eerstens ’n gesaghebbende teoretiese blik op die NDR verskaf deur die historiese wortels van die ideologie te bekyk. Hy het onder meer die NDR as regstellende filosofie behandel met die klem op die nalatenskap van apartheid soos armoede, werkloosheid en sosio-ekonomiese ongelykhede. Deur ’n terugskouende bril het hy na die wortels van die NDR, die toestande wat daartoe aanleiding gegee het asook die politieke konsep van revolusie gekyk. Volgens hom kan die NDR se wortels na onder meer die denkrigtings van Wladimir Lenin en Mao Zedong teruggespeur word en dus is die teoretiese onderbou daarvan eenders aan dié van proletariaanse revolusies van die 20ste eeu. Duvenhage het ook eweneens die uitwerking van die NDR, soos swak dienslewering en staatsverval weens politieke eerder as bekwame aanstellings, bespreek en die huidige woelinge in die ANC vierkant binne die konteks van die NDR ontleed.

Een van die belangrikste temas in sy aanbieding was sy klem op die duur van revolusies. Hy het die feit benadruk dat moderne revolusies lank vat om te voltrek en dit is hoekom ’n mens nie geflous moet word oor die erns van die NDR nie omdat dit dalk lyk asof die ANC dit uitstel. Hy het ook benadruk dat die NDR met sy Messiaanse karakter godsdienstige wortels het, nes talle ander regeringsideologieë soos apartheid en die Kommunisme.

Tweede aan die beurt was ds. Petrus Kriel van die NG Kerk se ring van Louis Trichardt. Sy plattelandse gemeente in Limpopo word as’t ware uiteengeskeur deur sowel grondeise as misdaad (veral op plase) en hy het ’n pleidooi om liefdevolle verset teen die NDR as ideologie, en nie teen die ANC as party as sodanig nie, gelewer. Hy het pertinent die kritiek gelewer dat die NDR, soos dit nou staan, nie ’n versoenende ideologie is nie en daarom nie as Christelik beskou kan word nie. Dit skep volgens hom nuwe ongelykhede omdat sekere segmente van die samelewing voortdurend moet boete doen. Hy voer voorts aan die NDR bewerkstellig ’n situasie waarin die regering van die staat verwyderd raak. Sy kerklike ring het ook al voorheen amptelik standpunt ingeneem teen die NDR in die vorm van ’n amptelike verklaring.

Prof. Danie Goosen, verbonde aan die departement godsdienswetenskap by Unisa en voorsitter van die FAK, het daarna ’n gesaghebbende repliek gelewer. Hy het gefokus op die sentralisering van mag wat die ANC probeer regverdig deur die NDR en die onvryhede wat dit tot gevolg het vir gemeenskappe. Hy het ook die NDR se filosofiese verwantskappe met die Kommunisme en geskiedkundige toegepaste en teoretiese voorbeelde beskryf en verduidelik.

Die konferensie het in die algemeen presedente geskep vir toekomstige konferensies oor die NDR. Dit het ook daarin geslaag om ’n bewustheid onder die deelnemers te skep oor die impak en wesenlikheid van dié ideologie in die politiek, asook die noodsaak vir teoretiese teenantwoorde uit onder meer die Bybel en tasbare teenaksies.