April 2013

Die NP van Wyk Louw-sentrum se publikasie Oor die Republikeinse Gedagte, ’n Oefening in Herinnering deur Danie Goosen het onlangs verskyn. In hierdie artikel word ’n bondige politiek van herinnering met betrekking tot die republikeinse tradisie van Afrikaners beoefen. Die bedoeling daarmee is nie om aan te voer dat Afrikaners in antwoord op die uitdaginge waarvoor hulle as kultuur-gemeenskap vandag te staan gekom het, op ’n simplistiese of reaksionêre wyse na hulle republikeinse tradisie kan terugkeer nie. Die bedoeling is eerder om in en deur die vraag na (en herinnering aan) die betekenis van hulle republikeinse erfenis die ruimte vir ’n anders dink oor hulle kontemporêre toestand lewendig te hou.

In die eerste afdeling word stilgestaan by die betekenis van die begrip ‘politiek van herinnering’ self. In die daaropvolgende afdelings word slegs by enkele belangrike eienskappe van die republikeinse gedagte stilgestaan. In die besonder sal gevra word na die republikeinse voorstelling van die verhouding tussen die geheel en die dele (in onder meer die Amerikaanse en Franse republikeinse erfenis); die republikeinse idee van vryheid (in onderskeid met die liberale idee van vryheid); sowel as die republikeinse voorstelling van die verhouding tussen politiek en godsdiens (die sogenaamde teologies-politieke probleem).

Danie Goosen is voorsitter van die FAK-direksie en professor in die Departement Godsdienswetenskap en Arabies aan Unisa, waar hy in die godsdiensfilosofie doseer. Sy navorsing fokus op die Westerse metafisiese denke; op die verhouding tussen die godsdiensfilosofiese en politiek-filosofiese vrae (onder meer op die sogenaamde “teologies-politieke probleem”); asook op die liberale modernisme as idee-historiese verskynsels.

Die artikel is beskikbaar by die FAK, teen R 30 vir lede en R 50 vir nie-lede, posgeld uitgesluit. Kontak die FAK-kantoor vir bestellings: 012 301 1777 of zieg@fak.org.za