Eerste Vrouemonument in 1906 op Brandfort opgerig

Vrouemonument BrandfortDeur  Marthinus van Bart

Die eerste Vrouemonument wat in Suid-Afrika opgerig is, staan voor die NG kerk op Brandfort in die Vrystaat.

Die monument is in opdrag van die gemeentelidmate opgerig en op 15 Desember 1906 onthul.

Dit bestaan uit ’n engel, gerugsteun deur ’n kruis, uit marmer gebeeldhou. Die beeld en kruis staan op ’n trapvormige voetstuk.

Die hoofinskripsie aan die suidekant van die voetstuk lui: Voor Vrijheid en voor Recht. Ter gedachtenis aan de afgestorwenen in het Brandfort Vrouwen Kamp te Keerom gedurende de Anglo-Boeren Oorlog, 1899-1902.

Aan die westekant van die voetstuk is die volgende gegraveer: Zoo ik uw vergeet, zoo vergete mijn rechterhand zichzelve. Uw kruis hebt gij gedragen, uw kroon reeds ontvangen.

Aan die noordekant lui die inskripsie: Deze Gedenksteen word opgericht 15den December, 1906, door de gemeente van Brandfort, Vrienden en Bloedverwanten met de innige overtuiging dat er nimmer te vergeefs is geleden, noch gestreden.

Aan die oostekant lui die bewoording: Uw bitter lijden, sterven en uwe tranen mogen, kunnen en zullen nooit tot in het verste nageslacht vergeten worden.