COMMENDATIO: Pieter Johannes Strauss

Pieter Johannes Strauss is op 27 Julie 1951 in Bethlehem gebore. Na sy skoolloopbaan in Reitz verwerf hy die grade BA (1972), BAHons (Wysbegeerte 1973), BD (Teologie 1976), DD (Kerkgeskiedenis 1983) en MA (Mediastudies 2003) onderskeidelik aan die Universiteite van die Vrystaat en Pretoria.

Tydens studentejare dien hy as Primarius van Huis DF Malherbe, op die Studenteraad van die Vrystaatse Universiteit, op nasionale vlak as President van die Afrikaanse Studentebond en op die Jeugraad van die FAK.

Na universiteitsopleiding was hy Dienspligkapelaan, Predikant NGK Pretoria-Oos, Studenteleraar NGK Universiteitsoord, Dosent aan die Teologiese Fakulteit UV, Deeltydse predikant NGK Kovsiekampus en NGK De Bloem. Op kerklike terrein dien hy as Assistent-skriba NGK Sinode Noord-Transvaal en later jare as Moderator van die Vrystaatse NGK en Moderator van die Algemene Sinode van die NGK.

Op kulturele terrein is hy lid van die FAK, voorsitter van die Nasionale Vrouemonumentkommissie, skrywer van verskeie boeke waaronder geskiedenis van Doornkloof Voortrekkerplaas en meer as 50 artikels in akademiese tydskrifte. Vir baie Afrikaners dien hy as rolmodel.  Sy besondere kwaliteite is deur ander kultuurorganisasies raakgesien en word sy opinie deurlopend bekom. Die ATKV het hom ook in 2005 vereer as ’n Afrikoon. In Die Voortrekkers dien hy as Hoofleier en Voorsitter van Kongres, Hoofbestuur, Hoofdagbestuur en Hoofbestuurtrust. As Voorsitter van die Vrouemonument-kommissie neem hy leiding in die viering van die honderdste verjaarsdag van die kosbare monument. Onder sy leiding is die Vrouemonument ook gerestoureer.

Hy maak deurlopend bemoeienis met die Afrikanerjeug. Afrikanerkinders ken hom as “oom Piet” en vir hulle is hy ’n mentor, vriend, vertroueling, raadgewer, kortom ’n lewende legende.  Onder sy leiding is die ABC-waardes van Die Voortrekkers, naamlik moderne Afrikanerskap, positiewe burgerskap en konsekwente Christenskap onder jong Afrikaners gevestig as ’n lewens- en wêreldbeskouing.

Prof. Piet se lewe en loopbaan verteenwoordig dit wat NP van Wyk Louw die aristokratiese ideaal van die Afrikaner noem. Dit wat vir Afrikaners die hoogste, die mooiste en die skoonste ideale en strewes is, is vir hom kosbaar. Die strewe na uitnemendheid is sigbaar in sy daaglikse doen en late.

Dit  is  vir die FAK ’n groot voorreg om die NP van Wyk Louw Toekenning vir bevordering van taal, kultuur en geskiedenis aan hom toe te ken.