Toekoms in eie taal: ‘n Risiko-ontleding van die Afrikaanse taalgemeenskap en vertrekpunte vir ‘n taalstrategie

Taal is nie ’n abstrakte kommunikasiemedium wat iewers losstaande in die lug sweef nie. Die bestaansvoorwaardes en potensiële groei van klein tale hang ten nouste af van die welstand van die gemeenskap wat die taal praat. Taal en gemeenskap is ten diepste verweef en in ’n besondere mate is dit waar van Afrikaans. As dit goed gaan met die verskillende kultuurgemeenskappe wat Afrikaans deel, sal Afrikaans ook van krag tot krag gaan. Die teendeel is ongelukkig ook waar. As die kultuurgemeenskappe onder druk verkeer, sal dit noodwendig ook ’n negatiewe uitwerking op die groeipotensiaal en toekoms van Afrikaans hê. Dit gebeur ongelukkig te veel dat taalnavorsing in abstrakte terme oor Afrikaans praat, sonder om die welstand die taalgemeenskap te verreken.

Hierdie publikasie van die N.P. van Wyk Louw-sentrum bestaan uit twee dele wat gesamentlik of losstaande gelees kan word. Die eerste deel van die publikasie fokus op die welstand van die Afrikaanse taalgemeenskap. Let wel, nie op die welstand van Afrikaans as taal nie, maar oor die gemeenskap wat Afrikaans praat. Die prentjie oor die welstand van die taalgemeenskap gee vanuit ’n ander invalshoek ’n blik op die toekoms van Afrikaans as taal. In die navorsing is die vyf mees sigbare prestasie-aanwysers geïdentifiseer om aan te toon op watter gebiede kan die Afrikaanse taalgemeenskap die mees positiewe bydrae lewer. Hierdie positiewe bydrae vind gestalte in die komparatiewe voordeel wat daar eerstens vir die individu is om met die betrokke gemeenskap geassosieer te word en tweedens die voordeel vir die totale Suid-Afrikaanse samelewing. Die N.P. van Wyk Louw-sentrum sal in die toekoms die vyf sleutelaanwysers uitbou tot ’n omvattende taalstrategie wat gemeenskappe kan gebruik om Afrikaans te bevorder.

Die tweede deel van die publikasie fokus op die normatiewe vertrekpunte vir so ’n omvattende taalstrategie vir gemeenskappe. Afrikaans behoort aan almal wat haar praat, juis daarom het elke gemeenskap die verantwoordelikheid om deur middel van oop gesprek te kyk na watter bydrae hulle kan lewer om die toekoms van Afrikaans te verseker. Die N.P. van Wyk Louw-sentrum wil in die gees van oop-gesprek die navorsing publiseer, maar terselfdertyd gemeenskappe aanmoedig om ook in hulle eie konteks na te dink waar en hoe Afrikaans bevorder kan word.

Toekoms in eie taal