Giliomee vra dringende steun vir dié Maties-kandidate

Beste Konvokasielid

Ek wil graag die volgende kandidate aanbeveel in die verkiesing van lede vir die Raad van die Universiteit van Stellenbosch wat Maandag ten einde loop:

stellenbosch• Wannie Carstens
• George du Toit
• Johan Theron

Oor die afgelope twee jaar is betekenisvolle vordering gemaak in die rigting van die ideaal om ‘n taalbeleid daar te stel waarin daar ‘n vaste, volwaardige en volhoubare plek vir Afrikaans gebied word. Langs hierdie fondament kan daar ook vakke of onderdele van vakke in Engels aangebied word.

Daar is op hierdie gebiede gevorder:

a. Dat studente ʼn volledige Afrikaanse ervaring aan die US kon hê. Dit was die belofte van die US-bestuur.
b. Ter wille van ‘toegang’ (iets wat deur die Staat vereis word) is beding dat ook Engelssprekendes wat wil baat by US se gehalte van opleiding, so ʼn ervaring kan hê. Daar is dus ʼn parallel-beleid (twee aparte strome).
c. Die T-opsie in sy huidige vorm word uitfaseer.
d. Die T-opsie behoort in die toekoms te staan vir die Tolk-opsie. Dus: klasse word getolk deur kundige persone (waarvoor in die begroting voorsiening gemaak word) en op hierdie wyse word goeie onderrig verseker.

Baie kwessies moet nog aangespreek word, soos byvoorbeeld of studente in albei voertale vaardig moet wees, die invoer van behoorlike monitering, en die haalbaarheid van `n aanbod van 100% onderrig in Afrikaans en 100% Engels. Daar is die belangrike vraag of dit aan die dosent oorgelaat kan word in watter taal hy of sy onderrig gee en of ‘n bepaalde beleid deur die raad neergelê moet word. Ook is daar die kwessie op daar `n perk geplaas moet word op die inname van Engelssprekendes, soos wat by `n universiteit in die noorde gedoen word. Al hierdie kwessies sal indringend bespreek en besleg moet word deur die raad.

Ons maak op u samewerking staat om deur u stem die erfenis van Stellenbosch te bewaar en dit vir die toekoms te verseker.

Om voor 17 Maart 2014 aan die verkiesing deel te neem, stem hier op die Universiteit van Stellenbosch se webblad.

* Lees ook môre prof. Wannie Carstens se artikel hieroor op Die Groot Debat.

Bron: Die Groot Debat