DIE VERENIGING VAN REGSLUI VIR AFRIKAANS

 

DIE VERENIGING VAN REGSLUI VIR AFRIKAANS

 

STIGTING

Die VERENIGING VAN REGSLUI VIR AFRIKAANS (Afgekort “VRA”) is ’n aktiewe vrywillige vereniging van Afrikaanse regslui wat veral konsentreer op die bevordering en uitbou van Afrikaans as regstaal.   Die VRA se doelstellings strek egter wyer en beskerm ook die belange van die Afrikanergemeenskap in die algemeen.

Die VRA is op 8 Junie 2002 in Pretoria gestig deur die inisiatief van ’n prokureur van Brits, Cerneels Lourens. Enige persoon met ’n regskwalifikasie, wat die doelstellings van die VRA onderskryf, kan lid van die VRA word. Die aansoekvorm om lidmaatskap verskyn op die VRA-webwerf www.vra.co.za.

Die VRA funksioneer by wyse van ’n bestuur van minstens nege lede wat jaarliks op die jaarvergadering van die VRA verkies word.

Dit is die beleid van die Bestuur dat geen lid se identiteit of ander inligting bekend gemaak word sonder sy/haar toestemming nie.  

Die VRA se doelstellings word in die grondwet uiteengesit en is dit op die VRA-webwerf beskikbaar.  Dit sluit onder meer in die bevordering van Afrikaanse regsliteratuur, regsopleiding in Afrikaans met Afrikaanse lesingmateriaal en regsoptrede waar Afrikaanse taalregte of ander belange van die Afrikanergemeenskap in gedrang kom.

 

DIE VOORSITTERS VAN DIE VRA

2002 tot 2008 –         Prof. Koos Malan van die Departement Publiekreg aan die Universiteit van Pretoria is as die eerste voorsitter van die VRA verkies

2008 tot 2011  –        Mnr. Johan Kriek, ’n praktiserende prokureur van Pretoria

2011 tot 2014  –        Prof. Steve Cornelius van die Universiteit van Pretoria

2014 tot 2015  –        Mnr. Len Dekker,  ’n praktiserende prokureur van Pretoria

2015 tot hede  –        Mnr. Tiaan van Dyk, ’n praktiserende prokureur van Pretoria

 

PROJEKTE

Seminare / webinare / blitsseminare

Daar word gereeld seminare en/of webinare in Afrikaans aangebied oor relevante onderwerpe. ’n Webinaar is ’n seminaar wat oor die internet aangebied word, en kan deelnemers enige plek in die wêreld in die gerief van sy eie kantoor of op sy selfoon die seminaar volg.  Die aanbieders van die seminare/webinare is gewoonlik vooraanstaande kenners oor die onderwerpe wat aangebied word.

Blitsseminare word van tyd tot tyd aangebied, gewoonlik op kort kennisgewing.  Die doel van die blitsseminare is toeligting en/of standpuntstelling vir die publiek en media oor aktuele kwessies.

 

Die Afrikaanse Arbitrasie-Genootskap  “DAAG”   vir Jan Alleman

Daar is ’n behoefte in die Afrikanergemeenskap vir klein, vinnige en goedkoop mediasies (bemiddeling) en arbitrasies om geskille tussen partye vinnig af te handel.  Die proses moet onafhanklik, legitiem, selfvoorsienend en kostebesparend wees

Ten einde toegang tot die regspleging vir die Afrikaanse publiek en die spoedige besleg van siviele geskille in Afrikaans te bevorder, het die VRA DIE AFRIKAANSE ARBITRASIE-GENOOTSKAP (DAAG) as ’n Artikel 21-maatskappy gestig.

Die meeste siviele geskille kan deur arbitrasie of bemiddeling besleg word. Die partye moet kontraktueel tot arbitrasie of bemiddeling deur DAAG toestem. Arbitrasie-klousules kan in ’n kontrak ingesluit word. Wanneer ’n geskil ontstaan, tree die klousule in werking en kan ’n arbiter van DAAG die geskil bereg of bemiddel.

Indien ’n kontrak nie ’n arbitrasieklousule bevat nie, sluit dit nie noodwendig bemiddeling of arbitrasie uit nie, aangesien partye te eniger tyd tot arbitrasie of bemiddeling kan toestem.

Standaard voorgestelde arbitrasieklousules is vir verskeie situasies in klousule 3 van DAAG se mediasie & arbitrasiereëls vervat.  Hierdie reëls is deur kundiges opgestel en is beskikbaar op die VRA-webblad www.vra.co.za.  Enigeen kan die reëls gratis aflaai en daarvan gebruik  maak.

DAAG het ’n paneel van regsgeleerdes vanuit die geledere van prokureurs, advokate en die regbank wat kundigheid oor ’n wye spektrum van regsterreine verteenwoordig.

Arbitrasie en bemiddeling is ’n burgerlike aangeleentheid en nie ’n diens wat deur die Staat voorsien word nie.   Dit kan uiteraard nie gratis verleen word nie. ’n Administrasiefooi is derhalwe betaalbaar deur die partye tot die arbitrasie. Soos met enige arbitrasie- of mediasie-prosedure word die arbiter (of arbiters) ook per saak deur die partye vergoed. Die presiese bedrag wissel en word met verwysing na elke besondere saak vasgestel.

Vertaling van wetgewing en handboeke in Afrikaans

Talle belangrike wetgewing wat nie amptelik in Afrikaans beskikbaar is nie, word in opdrag van die VRA deur deskundiges vertaal en is gratis beskikbaar op die VRA-webwerf www.vra.co.za vir gebruik deur enige persoon.

 

Beurse

Die VRA bedryf sy eie beursskema, waar beurse toegeken word aan Afrikaanse studente wat in Afrikaans regte studeer, en reeds die eerste studiejaar suksesvol voltooi het.

 

Studenteprojek

Die VRA plaas elke jaar gedurende die Julie universiteitsvakansie senior regstudente by Afrikaanse prokureursfirmas waar hulle blootstelling kry aan die praktyk. Daar word ook jaarliks ’n eendag-bekendstellingskursus vir nuwe kandidaatprokureurs aangebied.

 

Prestige lesings

Prestige lesings word jaarliks aangebied deur deskundiges op sekere vakgebiede.  Enige persoon kan dit gratis bywoon.

 

Standpuntinname teenoor die regering

Die VRA het talle standpunte oor verskeie aangeleenthede wat die belange van Afrikaans en die Afrikanergemeenskap raak, opgestel en aan verantwoordelike staatsinstellings voorgelê asook regstreeks met sodanige instellings daaroor onderhandel. Dit sluit in standpunte oor die gebruik van Afrikaans in die howe en die gebruik van Afrikaans vir die doel van nasionale wetgewing.  Die VRA was nie altyd suksesvol daarmee nie, maar het daarenteen ook verskeie kere sukses behaal soos met die gebruik van Afrikaans in verskeie landdroshowe.

 

Samewerking met ander organisasies

Die VRA werk nou met verskeie organisasies oor verskeie sake van gemeenskaplike belang saam.  Die organisasies sluit in die FAK, die Afrikaanse Taalraad, Solidariteit, SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, Afriforum, FEDSAS, AHI, SAOU, die Vereniging van Afrikaanse Rekenmeesters en Ouditeurs, ens.

 

Skakeling met regslui wêreldwyd

Die VRA het gedurende 2006 skakeling bewerkstellig met Vlaamse regslui onder leiding van adv. Frank Judo van Brussel.  Die internasionale taalregtespesialis Prof. Ferdnand de Varennes neem van tyd tot tyd deel aan regskonferensies in Suid-Afrika saam met lede van die VRA.  Cerneels Lourens en prof. Koos Malan neem op ’n gereelde basis deel aan internasionale regskonferensies.