De Marnixring Internationale Serviceclub

Een dienstenclub als geen ander

De naam Marnixring verwijst naar de 16de eeuwse figuur van Philips van Marnix heer van Sint-Aldegonde die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van onze vereniging heeft belichaamd.

De Marnixring is een initiatief van enkele vrienden die in 1968 vonden dat er in onze Lage Landen nood was aan een serviceclub die ook aandacht zou besteden aan de waarde van onze taal en cultuur. Dat initiatief vond snel bijval in tal van steden en vandaag tellen wij meer dan zestig plaatselijke “ringen” die in hun activiteiten grote zelfstandigheid genieten, maar zich allen scharen rond onze algemene doelstellingen:

Het dienen van onze Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap (hiertoe behoort ook de ondersteuning van het Afrikaans !) Wij doen dit door het actief verspreiden en bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur, waarbij vriendschapsbanden en dienstbetoon onder de leden – ongeacht hun levensbeschouwelijke of politiële opvattingen – van essentiële belang zijn en bijdragen tot solidariteit, verstandhouding en vrede via de “hefboom” van dienstvaardigheid.

De Marnixring is de enige serviceclub die de dimensie “koesteren van onze taal en cultuur” in zijn doelstellingen heeft opgenomen.

In de 19de eeuwse opvattingen over maatschappelijk engagement stond liefdadigheid centraal, maar die noodzaak van liefdadigheid werd in de vorige eeuw geleidelijk opgevangen door de verzorgingsstaat. De vormen die dienstbaarheid aanneemt veranderen dus met de tijd en onze 21ste eeuw ontsnapt niet aan die wetmatigheid.

Ook niet de Marnixring als serviceclub. Wie nu voorgaan in onze samenleving moeten oog hebben voor andere leemtes en behoeftes.

Onze stichters in 1968 hadden dit al zeer goed aangevoeld en legden destijds reeds de kiem van onze – in zijn soort unieke ! – serviceclub. Mij verwondert het dus niet dat er, ook bij jongeren, een toenemende belangstelling of reveil bestaat voor een dienende inzet via lidmaatschap van de Marnixring.

De basisprincipes van 1968 – ons stichtingsjaar – zijn en blijven dus een stevig fundament waarop onze werking verder kan uitgebouwd worden.

Oog hebben voor leemtes en noden, voor nieuwe ontwikkelingen en trends, vereist van ons allen visie én een hechte verbondenheid met onze volksgenoten, waarbij wij ons niet zullen storen aan de staatsgrenzen die onze grote cultuurnatie doorkruisen, ons niet zullen storen aan voogdijschappen van welke aard ook, die de vrije ontplooiing van onze taal- en cultuurgemeenschap in de weg zouden staan. Dat principe geldt hier zowal als in Zuid-Afrika.

Dié obstakels overstijgen wij!

In de toekomst zullen wij beslist nog vaker en samen naar buiten moeten treden en daarbij wellicht de dunne grens tussen invloedrijke maatschappelijke agendasetting enerzijds, en opiniërende invloed anderzijds, moeten opzoeken. Daarom is het belangrijk dat wij respect voor mekaars meningen en gevoeligheden, de interne diversiteit van opinies en mensen erkennen als een meerwaarde en niet als een strijdpunt.

Hoe gevarieerder onze opinies (binnen de krijtlijnen van onze doelstellingen) tot uiting kunnen komen, des te evenwichtiger en gezaghebbender zullen wij als een sterke en gerespecteerde groep naar buiten kunnen treden én verder groeien. Dus niet in versnipperde slagorde, maar samen bijdragen tot de ontwikkeling van onze taal- en cultuurgemeenschap.

Problemen die in “Noord en Zuid” (Nederland, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika) én in alle lagen van onze bevolking worden aangevoeld, schreeuwen om een aanpak. Onze Marnixring mag hiervoor niet blind zijn en kan niet achterwege blijven.

De dienstenclub neemt hier zijn rol van denkende – en zo nodig handelende – vereniging op. Een mooi en recent voorbeeld hiervan is de positieve wijze waarop wij gezorgd hebben voor de verspreiding van de “scholenspandoeken” met de tekst:

“In het belang van uw kind
spreken wij hier Nederlands!
U toch ook?”.

Graag vermeld ik hier de borden bij sportvelden:

“Ik sport,
jij sport,
wij sporten in het Nederlands”

Ook het symposium aan de Universiteit van Antwerpen over “Nederlands als geschikte onderwijstaal in het hoger onderwijs” is een vertolking van onze doelstellingen.

De vraag is niet of wij die taak willen opnemen, de vraag is of wij die taak kunnen opnemen. Dat kan ! Als wij blijvend op een wervende manier naar buiten treden en medestanders kunnen overhalen om ook hun kennis en kunde in te zetten voor onze doelstellingen.

In de komende jaren zullen wij ons nog intenser inzetten voor de toekomst van het Nederlands en het Afrikaans, voor het behoud van de functies van beide talen als geschikte taal voor onder andere :

verschaffen en uitwisselen van informatie,
overdracht van kennis,
verstrekken van onderwijs,
beoefening van de wetenschap,
de rechtspraak,
het uitoefenen van bestuurlijke taken,
het gebruik van het Nederlands en het bedrijven van politiek ook op internationaal vlak en bij internationale instellingen, enz.

Ook het verdedigen van Standaardnederlands wegens zijn fundamentele waarde in het formuleren van onze gedachten, in het verwerven van kennis en het correct functioneren binnen onze maatschappij.

Taalverloedering en verengelsing staan de taaleenheid en een ruime sociale cohesie in onze Lage Landen in de weg en vormen een obstakel voor een kansenscheppende integratie, zowel op cultureel als op economisch vlak.

In de komende jaren zullen we ons nog intenser toeleggen op het aanbieden van Cultuur aan brede lagen van de bevolking.

Tal van Marnixringen doen dit met verve en reiken prestigieuze prijzen uit. Zij zullen dat blijven doen en aandacht hebben voor zowel verdiensten uit het verleden, maar ook voor het stimuleren van jong talent.

Gedurende negenenveertig jaar hebben wij als een a-politieke vereniging gefunctioneerd. Om evidente redenen moeten wij dat zo houden, wat niet wegneemt dat wij oog moeten hebben voor belangrijke politieke, economische en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Dat onze leden, om tal van redenen duidelijke politieke en levensbeschouwelijke standpunten vertolken, is geen slechte zaak. Wel integendeel.

Maar binnen onze werking blijven wij een ontmoetingsplaats waar eenieder, in wederzijds respect, zichzelf moet zijn, zonder met de vinger te worden gewezen. In dat opzicht huldigen wij normen en waarden die tot onze westerse cultuur behoren. Tot die waarden behoren ook onze statuten en reglementen.

Wij komen op voor een eerbare zaak en moeten beseffen dat weerbaarheid ook belangrijk is. Maar laat ons in de eerste plaats innovatief, creatief en eigentijds opkomen voor onze toekomst.

Jan G.R. Verleysen
Algemeen voorzitter Marnixring Internationale Serviceclub