Netwerk (Namibië) bou aan die kultuurbrug saam met die FAK

deur dr. Callie Opperman – Voorsitter: Netwerk vir Afrikanerbelange in Namibië

NETWERK SE ROL
Om jou vir die saak van die Afrikaner en sy kultuur te beywer, kom uit die hart uit. As jy vennote kry, dan doen jy dit met soveel meer ywer. So was dit 10 jaar gelede toe ’n klompie Afrikaners in Namibië na vele gesprekke besluit het om die “Netwerk vir Afrikanerbelange in Namibië” te stig. Dit het vir ons gegaan oor ’n gemeenskaplike Christelike grondslag. Maar verder ook oor die toekoms van ons eie taal en kultuur, oor “netwerk” met individue en organisasies wat (ná Namibië se onafhanklikheidswording) reeds besig was om mooi dinge te doen vir dieselfde saak. Ons wou meewerk en verhoed dat kulturele bates in mensemateriaal, eiendomme en geld verlore raak. Dit het reeds goeie vrug gedra in die vorm van beter kommunikasie en samewerking met verskeie kultuurvennote in Namibië. Behalwe vir die Afrikaners is daar ook ander bevolkingsgroepe in Namibië wat Afrikaans as moedertaal het. Ook met hulle behoort saamgewerk te word vir die behoud en uitbouing van die taal van ons liefde.

KUKTURELE VENNOOTSKAP MET DIE FAK
Dit was vir ons ’n groot voorreg toe daar in Julie 2013 ’n “Kulturele Vennootskap” gesluit is tussen Netwerk en die FAK. Die inhoud van die vennootskap behels die volgende:
• NETWERK en die FAK erken mekaar as gelyke kulturele vennote wat op grondslag van die Christelike geloof
– hulle beywer vir die bevordering van die Afrikanerkultuur soos dit neerslag gevind het in Suid-Afrika en Namibië
– hulle beywer vir die behoud en bevordering van die Afrikaanse taal onder alle taalgebruikers in SA en Namibië
• NETWERK en die FAK onderneem om met mekaar saam te beplan en saam te werk
op enige terrein waar en wanneer die Afrikaner kulturele doelstellings waarvoor hulle hulle beywer bevorder kan word.
• NETWERK en die FAK is bereid om kundigheid en middele te deel en te ontwikkel
waar en wanneer die Afrikaner kultuur daardeur bevorder kan word.
• NETWERK en die FAK se visie is
om op bogenoemde grondslag met ander organisasies en persone, wat ’n positiewe bydrae kan lewer tot die bevordering van die Afrikaner kultuur en Afrikaanse taal, kontak te maak en samewerking te bevorder.
• NETWERK en die FAK beoog om
op grond van hierdie Kulturele Vennootskap deurlopend met mekaar te kommunikeer, hetsy deur persoonlike kontak van afgevaardigdes of deur publikasies en ander media.

VENNOOTSKAP SE VRUGTE
Die FAK-direksie het verder besluit om die voorsitter van Netwerk as direkteur te koöpteer. Op hierdie wyse is daar
kosbare kommunikasie en opbouende verhoudinge tussen die twee vennote geskep.

Uit hierdie vennootskap het ’n aantal besoeke aan Namibië, wat deur Netwerk en die FAK gekoördineer is, gespruit. Verskillende persone en organisasies uit Suid-Afrika kon eerstehands kennis maak met saakmakende kultuurgenote in Namibië. Netwerk het die SA-besoekers kontak laat maak met Afrikaanse privaatskole, Die Voortrekkers, radiostasies wat in Afrikaans uitsaai, Afrikaanse koerante, die vereniging vir die bevordering van onderrig van Afrikaans in regeringskole, Afrikaner besigheidslui, ensovoorts. Dit was telkens ’n verrykende ervaring vir Netwerk en die FAK-gaste.

In 2016 het Netwerk ’n besoek aan Pretoria georganiseer in samewerking met die FAK. Netwerk se dagbestuur, ’n verteenwoordiger van die Windhoek-tak van die ATKV, asook lede van die Namibiese Privaatskole Organisasie het ’n baie insiggewende toer beleef. Die stilhouplekke het gewissel van gesprekke met die FAK-direksie se voorsitter en hoofuitvoerende beampte, tot besoeke aan die Solidariteit Beweging en Afriforum, asook blootstelling aan verskeie lede van die Solidariteit Beweging. Die krag wat gegenereer word deur op sinvolle manier formeel te “netwerk” ter wille van die groter saak van die Afrikaner in SA was vir die Netwerk-afvaardiging duidelik. ’n Kuier by Maroela Media het die Namibiërs onder die indruk gebring van wat met doelgerigte mediadekking bereik kan word. Daar was verder ’n besoek aan Sol-Tech, waar ons beïndruk is hoe kwaliteit opleiding en goeie bestuur tot voordeel van baie tegniese studente beskikbaar gemaak kon word.

Ons laaste besoek was by Akademia, waar die hoë kwaliteit tegnologie, wat tersiêre opleiding landswyd beskikbaar maak, aan ons getoon is. Uit hierdie besoek het voortgespruit dat Netwerk as vennoot van Akademia sal optree om tersiêre afstandsonderrig in Afrikaans ook in Namibië beskikbaar te stel.

’n Besoek aan die Voortrekkermonument was die afronding van ’n volgepakte Afrikanertoer, wat die moontlikhede oopgesluit het vir praktiese implementering van die “Kulturele Vennootskap” tussen Netwerk en die FAK.