Redes vir Shimlapark-verslag: Heimat en die rol van privaat koshuise by tersiêre instellings

’n “Onafhanklike ondersoekspan”, gelei deur regter Johann van der Westhuizen, van die Universiteit van die Vrystaat het ’n verslag uitgebring oor die “Shimlapark-voorval en verwante gebeure op die kampus in Februarie 2016” waarin die skuld feitlik vierkantig op die skouers van wit studente geplaas word. In die verslag, getiteld “People not stones”, word die optrede van wit toeskouers teenoor swart betogers wat die Varsity Cup-wedstryd op Shimlapark gewelddadig ontwrig het, as “rassisties en barbaars” beskryf, terwyl die optrede van die swart studente wat die CR Swart-standbeeld gevandaliseer het, as verskoonbaar bestempel word, omdat dit “hulle die geleentheid gegee het om af te koel”. In reaksie op die verslag het die UV Raad dit as “’n goeie aanduiding” bevind en die UV-bestuur versoek om ’n bloudruk vir transformasie en uitwissing van rassisme op te stel.

Die verslag het onder andere ook beweer dat die privaat Afrikaanse koshuis Heimat Nazi- geïnspireerd en rassisties is. Christo Dippenaar, een van die stigterslede van die privaat Afrikaanse koshuis, antwoord op die beweringe in die Van der Westhuizen-verslag.

Ek reageer eerstens in my persoonlike hoedanigheid op die berig wat in Volksblad (12/01/2017) onder die opskrif “Geweld by Kovsies: Hier is die redes,” verskyn het.

Hierdie verslag in Volksblad gepubliseer, noop my om te reageer daarop, omdat daar spesifiek na myself verwys word asook Heimat Manskoshuis waarvan ek ’n koshuisvader is. Daar word sekere aannames/bewerings gemaak wat ongegrond en sonder substansie is. Hierdie aannames/bewerings laat ook sekere suggesties wat lasterlik van aard is. Dit is ook duidelik dat die paneel subjektief was in die beoordeling van die getuienis tot hul beskikking en die ondersoek deur hulle gedoen. Ek het géén ander keuse as om myself te distansieer van die verslag nie.

Ek is op geen stadium genader om te antwoord op die bewerings wat gemaak word rakende die ontstaan van Heimat, die beweerde verwantskap met Nazi-Duitsland en ander inkriminerende bewerings nie. Die bewerings in die verslag berus op geen feitelike gronde nie en kan daar dus geen waarde aan geheg word nie. Dit is bloot onwaar.

Dit blyk ongelukkig dat die paneel se gevolgtrekkings ’n poging is om myself en Heimat Manskoshuis in ’n swak lig te stel en my te verneder. Die bekende aanhaling, “As ’n leuen lank genoeg herhaal word, word dit later as die waarheid aanvaar” kom ter gedagte. Die persepsie wat deur hierdie verslag geskep word, neig my om te dink dat daar ’n sondebok gesoek word vir probleme.

Dit wil voorkom asof die verslag van die paneel uitkomsgebaseerd was. Blaamverskuiwing blyk aan die orde van die dag te wees om aandag af te trek van hul onvermoë om objektiwiteit aan die dag te lê om die ware probleme te verdoesel.

Vir die rekord stel ek dit graag reg:

1. Die bewering dat ek instrumenteel was om oud-inwoners van President Reitz Kamer-wonings van die kampus af te vestig, is slegs ’n halwe waarheid. Ek alleen was verantwoordelik daarvoor, daar was geen ander medewerkers nie.
2. Die naam President Reitz Kamer-wonings is op versoek van die UV verander ten einde te verseker dat die koshuis aan sport en ander studente aktiwiteite kon deelneem nadat dit deur die UV gesluit is. Heimat Männerheim is voorgestel en aanvaar. Die woord Heimat beteken “Tuiste” en “Männerheim” huis vir manne. Die woord Heimat is uit die koshuislied van Reitz ontleen. Die lied is amptelik in 1962 in gebruik geneem. Die eerste sin lui “Möwe du fliegst in die heimat…”, wat beteken, “Seemeeu jy vlieg na jou tuiste…”.
3. Gedurende 2014 het Heimat in sy hoedanigheid as koshuis die UV op die rugbyveld verteenwoordig tydens die jaarliks landswye Varsity Cup koshuisliga en dit gewen. Geen haan het daarna gekraai oor die naam van die koshuis nie. In die loop van die jare was daar verskeie swart spelers wat vir Heimat gespeel het.
4. Die Studenteraad het gedurende Januarie 2015 die koshuis se nuwe gebou besoek, kamers besigtig en behoort bewus daarvan te wees dat die aanname van slegs wit bewoners verkeerd is. Die koshuis is ook gedurende dié jaar besoek deur personeel van die UV belas met koshuisaangeleenthede en geen kritiek is gelewer nie.
5. AffiKampus wat Heimat bestuur, is geakkrediteer by die UV as diensverskaffer ten einde akkommodasie te verskaf vir studente, desondanks die student se ras en kan onmoontlik nie geakkrediteer wees as die bewerings enige gronde het nie.
6. Laastens plaas ek spesifiek op rekord dat geen Heimat-inwoner betrokke was by die voorval op Shimlapark nie. Die bewering in die verslag dat ’n Heimat-inwoner sou gesê dat hulle hulle gaan “bliksem”, is onwaar.
7. Die getuienis soos aangebied en hanteer deur die paneel is skreiend teenstrydig met algemene regsbeginsels en die verskoning wat aangebied word dat ek nie genader kon word nie, hou geen water nie. Die paneel was bereid om die ontstaan van die standbeeld op Thakanengbrug na te slaan op die internet, maar kon blykbaar nie dieselfde doen ten opsigte van Reitz-kamerwonings en Heimat nie. Die inligting is vrylik beskikbaar op die web, kliek hier vir die skakel.
8. Hierdie verslag kan na my beskeie mening verdere rassepolarisasie tot gevolg hê en dra geensins by tot versoening en rasseharmonie nie.

Ek glo dat hierdie inligting die paneel en lesers van die verslag in staat sal stel om ’n meer ingeligte mening te vorm.

Voordele van sommige privaat koshuise soos bv. deur AffiKampus (Edms.) Bpk. bestuur

Privaat koshuise kan geklassifiseer word as ’n plek/gebou waarin studente woon wat studeer aan tersiêre instellings, met sy eiesoortige kultuur, tradisie en karakter wat van geslag tot geslag oorgedra is, en wat bestuur word deur ’n koshuishoof en huiskomitee om orde en dissipline toe te pas. In meeste gevalle sal ’n privaat koshuis ook oor ’n eetsaal beskik wat gebalanseerde etes verskaf op vooraf bespreking deur studente. Studente in privaat koshuise sal eiesoortige sosiale geleenthede reël en deelneem aan sport. Hierdie is na my mening die kenmerke van privaat koshuise en enige ander gebou wat nie studente op dieselfde basis huisves nie, is nie ’n privaat koshuis nie. Eerder bloot studenteverblyf.

Die ontstaan hiervan spruit voort uit die volgende:

1. Beperkte akkommodasie beskikbaar by tersiêre instellings,
2. Ouers wat die behoefte het dat ’n kind behoorlik versorg word deur die behoorlike toesig en leiding van koshuishoof en huiskomitee, verskaffing van gebalanseerde etes (wat gewoonlik goedkoper is as wanneer student self kos aankoop), was en stryk van klere en die skoonmaak van kamers en gebou,
3. Veiligheidsmaatreëls by die geboue verskaf teenoor die onveilige situasie by studente-huise of soos tydens die onlangse onluste op kampusse landwyd,
4. Die akademiese atmosfeer, ondersteuning en leiding wat die privaat koshuis-opset bied aan nuweling eerstejaars en ook senior studente wat in groepsverband saam studeer en voorberei vir eksamens,
5. Die balans wat deur privaat koshuise gebied word aan studente deur geloof beoefening, deelname aan sport, deelname aan sosiale aktiwiteite, deelname aan kulturele aktiwiteite en gesonde omgang met die teenoorgestelde geslag in groepsverband,
6. Die uitsluiting van politieke inmenging, wat die gesonde atmosfeer in ander koshuise versuur,
7. Ondersteuning wat privaat koshuise ontvang vanaf hul voorgangers, soos in ons geval die Nasionale Unie van Oud Reitzmanne.
8. Aldus ’n berig in Times Live, 20 Oktober 2015, verbeter ’n student se kans om sy eerste jaar te slaag, van 60% tot 80% indien hy in ’n koshuis woon. *

By die meeste tersiêre instellings, word privaat koshuise as bedreiging gesien vir verskeie redes en is dit een van die uitdagings wat privaat koshuise in die gesig staar. ’n Verdere uitdaging is dat kostes verbonde aan verblyf in ’n privaat koshuis, hoër is as die verblyf deur tersiêre instellings self verskaf omdat daar geen subsidie beskikbaar gestel word vir hierdie tipe verblyf wat meer in die student en ouer se behoefte voorsien, as wat voorsien word by studentehuise of van die tersiêre instellings nie.

Hoe dit ook al sy, die vinnig veranderende omgewing van tersiêre instellings is ’n bydraende faktor tot die ontstaan van privaat koshuise, en bestaan daar ’n daadwerklike behoefte vir die daarstelling van privaat koshuise landswyd.

* Student housing shortfall at ‘critical levels’

“The likelihood of a first year student passing is increased from 60% to 80% if they stay in residence‚” said John Schooling‚ MD of STAG African…”

RDM News Wires. | 21 October, 2015 15:21

http://www.timeslive.co.za/local/2015/10/21/Student-housing-shortfall-at-critical-levels1